CSR

Vores Code of Conduct er en erklæring om værdier, intentioner og forventninger.
Alle leverandører og samarbejdspartnere anmodes om at forholde sig til vores Code of Conduct og respektere den i samarbejde med os.

SPORTS GROUP DENMARK’s Code of Conduct

 I. Introduktion

Formålet med denne Code of Conduct (Code) er at sikre, at vores leverandører demonstrerer ansvarlig virksomhedsadfærd. Coden følger internationalt aftalte minimumstandarder og kræver, at vores leverandører håndterer deres negative indvirkninger på:

 • Menneskerettighederne, inklusive arbejdstagerrettighederne
 • Miljøet
 • Antikorruption, og
 • Dyrevelfærd (på trods af manglende internationalt aftalte principper for dyrevelfærd)

Emneområderne er baseret på de ti generelle principper i FN’s Global Compact. Kravene til processen for at identificere og håndtere negative indvirkninger i forhold til emneområderne følger FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv (UNGPs).

Som forudsætning for samarbejdet tages det for givet, at leverandørerne overholder national lovgivning, hvor de opererer.  Ledelsesprocessen til at håndtere de negative indvirkninger er forskellig fra efterlevelse af lovgivningen.

SPORTS GROUP DENMARK forbeholder sig retten til at stille specifikke krav i relation til bæredygtighed, f.eks. om brug af kemikalier, udover Codens krav.

II. Proceskrav

SPORTS GROUP DENMARK forventer, at alle leverandører udvikler og implementerer følgende:

1. Vedtag en politik.

 • Politikken skal vedtages på højeste ledelsesniveau i leverandørens virksomhed.
 • Den skal kvalitetssikres af eksperter på menneskerettighederne, inklusive arbejdstagerrettighederne, miljø- og antikorruptionsprincipperne.
 • Den skal angive leverandørens forventninger til medarbejdere og forretningsrelationer for så vidt angår menneskerettigheder, inklusive arbejdstagerettigheder, miljø og antikorruption.
 • Den skal være offentligt tilgængelig og kommunikeres både internt og eksternt.
 • Den skal være afspejlet i alle andre operationelle politikker og procedurer, hvor det er nødvendigt for at sikre, at politikken er forankret i alle leverandørens aktiviteter.

2. Gennemfør nødvendig omhu:

Der – som minimum – indeholder følgende elementer:

 • Identifikation: Leverandøren skal løbende identificere mulige og aktuelle negative indvirkninger på menneskerettighederne, inklusive arbejdstagerrettighederne, miljø- og antikorruptionsprincipperne.
 • Forebyggelse og afbødning: Leverandøren skal forebygge og afbøde alle de negative indvirkninger, der identificeres.
 • Redegørelse: Leverandøren skal løbende måle og sikre effektiviteten af de handlinger, som iværksættes for at forebygge og afbøde sine negative indvirkninger. Leverandøren forventes at kommunikere om sine identifikationer, handlinger og effektivitetsmålinger til relevante interessenter herunder SPORTS GROUP DENMARK

3. Giv adgang til oprejsning

 • Hvis leverandøren finder, at virksomheden forårsager eller bidrager til aktuelle negative indvirkninger på menneskerettighederne, inklusive arbejdstagerrettighederne, miljø- eller antikorruptionsprincipperne, skal leverandøren give adgang til oprejsning for dem, der er udsat for indvirkningerne, og/eller informere de relevante myndigheder.
 • Hvor leverandøren forårsager eller bidrager til negative indvirkninger på menneskerettighederne, skal der gives adgang til oprejsning til ofrene gennem legitime processer (klagemekanismer).
 • Hvor leverandøren alene har forbindelse til en aktuel negativ indvirkning, skal leverandørens virksomhed bruge sin påvirkningskraft til at få den forretningsforbindelse, der forårsager eller bidrager til indvirkningen, til at håndtere denne.

III. Bæredygtighedskrav

SPORTS GROUP DENMARK forventer, at leverandørerne gennem ovennævnte processer håndterer negative indvirkninger indenfor følgende fire afsnit:

1. Menneskerettigheder, inklusive arbejdstagerettigheder

Leverandører skal – som minimum – håndtere deres negative indvirkninger på de menneskerettigheder, der er nævnt i de Internationale Grundrettigheder (International Bill of Human Rights), der inkluderer kernearbejdstagerettighederne fra den internationale arbejdstagerorganisations deklaration om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet.

2. Miljøprincipper

Leverandører skal håndtere alle væsentlige mulige og aktuelle negative indvirkninger på det eksterne miljø på de områder for indvirkninger, der beskrives af principperne i Rio-deklarationen for miljø og udvikling.

3. Antikorruptionsprincipper

Leverandører skal etablere passende processer til at undgå korruption. Sådanne processer skal håndtere elementerne, der er indeholdt i FN’s konvention til bekæmpelse af korruption.

4. Dyrevelfærd

Leverandører skal håndtere alle væsentlige mulige og aktuelle negative indvirkninger på dyrevelfærd.

IV. Implementering og Samarbejde

1. Anvendelsesområde

Denne Code gælder alle SPORTS GROUP DENMARK’s leverandører i første lag. Leverandørerne skal sikre, at deres leverandører i første lag har passende processer på plads til at håndtere deres negative indvirkninger på menneskerettighederne, inklusive arbejdstagerrettighederne, miljø- og antikorruptionsprincipperne.

Som en del af denne forpligtelse skal leverandørerne:

 • Gøre deres leverandører i første lag klar over omfanget og processerne som angivet i denne Code og stille tilsvarende krav til disse leverandører;
 • Bruge deres påvirkningskraft til at få deres leverandører til på passende vis at håndtere de negative indvirkninger, der bliver opdaget; og
 •  Foretage en rimelig indsats for at sikre, at deres leverandører driver virksomhed i overensstemmelse med denne Code.

2. Optegnelser og Dokumentation

Leverandører skal opbevare passende optegnelser til at demonstrere efterlevelse af kravene i denne Code. Passende optegnelser inkluderer, men er ikke begrænset til:

 • Politik(ker);
 • Dokumentation af processen for nødvendig omhu, herunder identifikation af indvirkninger, deres håndtering og redegørelser for effekten af de specifikke handlinger;
 •  Information om klagemekanismer.

3. Løbende Samarbejde

Målet med denne Code er at skabe basis for samarbejde mellem SPORTS GROUP DENMARK og leverandørerne for løbende at forbedre håndteringen af negative indvirkninger på principperne for bæredygtig udvikling.

SPORTS GROUP DENMARK forventer af alle sine leverandører, at de på ethvert tidspunkt er klar til skriftligt at redegøre for niveauet af implementering af kravene i denne Code. Leverandører skal samarbejde ved at besvare yderligere spørgsmål, selvevalueringer, og om nødvendigt samarbejde med SPORTS GROUP DENMARK om at forbedre ledelsessystemet og håndtere konkrete indvirkninger. Om nødvendigt, skal leverandører assistere SPORTS GROUP DENMARK ved besøg hos leverandøren i at vurdere efterlevelsen af Coden, herunder sørge for fysisk adgang for enhver repræsentant fra SPORTS GROUP DENMARK eller uafhængig tredjemand.

Ved manglende efterlevelse skal leverandører rette op på forholdene inden for en fastsat tidsramme.

Ved undladelse af at rette op på forholdene eller, hvis leverandøren ikke demonstrerer vilje til at forbedre systemerne eller håndtere identificerede negative indvirkninger, forbeholder SPORTS GROUP DENMARK sig ret til at afslutte forretningsrelationen øjeblikkeligt.